Curriculum

Grandmaster Huang Chien-Liang and Shi Fu Mike Pilachowski practice a straightsword two-man set

Listed below are the forms and techniques taught by Grandmaster Huang Chien-Liang and his students as part of the Tien Shan Pai curriculum:

 

1st Degree Black Sash

First: Grade 5 (White to Green)

 • White Sash to Orange Sash
  • 小武花 Xiao Wu Hua (Little Martial Flower)
 • Orange Sash to Green Sash
  • 梅花拳 Mei Hua Quan (Plum Flower Fist)

Second: Grade 4 (Green to Purple)

 • Green Sash to Blue Sash
  • 盤龍鞭桿 Pan Long Bian Gan (Coiling Dragon Whip)
 • Blue Sash to Purple Sash
  • 梅花連環腿 Mei Hua Lian Huan Tui (Plum Flower Kick Combination)

Third: Grade 3 (Purple to Brown)

 • Purple Sash to Brown Sash
  • 梅花單刀 Mei Hua Dan Dao (Plum Flower Broadsword)

Fourth: Grade 2 (Brown to Brown II)

 • Brown Sash to Brown Sash I
  • 小虎燕 Xiao Hu Yan (Little Tiger Swallow)
 • Brown Sash I – Brown Sash II
  • 白眉棍 Bai Mei Gun (White Eyebrow Long Staff)
 • Brown Sash II – Brown Sash III
  • 中級拳對練 Zhong Ji Quan Dui Lian (Intermediate Fist Two Man Set)
  • 突擊 Tu Ji (Sudden Attack)

Fifth: Grade 1 (Brown III to Brown V)

 • Brown Sash III – Brown Sash IV
  • 鴛鴦譜 Yuan Yang Pu (Mandarin Duck)
  • 天山槍法 Tian Shan Qiang Fa (Tien Shan Spear)
 • Brown Sash IV – Brown Sash V
  • 燕形劍 Yan Xing Jian (Swallowtail Straightsword)
 • 散打 San-Da 1-10

 

Disciples of Grandmaster Huang show their Kung Fu, Xing Yi postures at Wu Tai Shan, China.

Additional Curriculum Elements:

  • Empty Hand Forms
   • 禦步連環鴛鴦腳 Yu Bu Lian Huan Yuan Yang Jiao (Mandarin Kick Combination)
   • 醉拳 Zui Quan (Drunken Fist)
   • 小紅拳 Xiao Hong Quan (Little Red Boxing)
   • 猴拳 Hou Quan (Monkey Boxing)
   • 叉腿 Cha Tui (Crossing Leg)
   • 擒拿對練 Qin Na Dui Lian (Chin Na Two Man Set)
   • 孫臏拳 Sun Bin Quan (Sun Ping Boxing)
   • 地公拳 Di Gong Quan (Ground Style)
   • 白馬下山 Bai Ma Xia Shan (White Horse Descends Mountain)
   • 螳螂拳 Tang Lang Quan (Praying Mantis)
   • 查拳 Cha Chuan
  • Weapons Forms
   • 虎頭雙鈎 (護手雙鈎) Hu Tou Shuang Gou (Tiger Head Double Hook)
   • 雙刀破花槍 Shuang Dao Po Hua Qiang (Double Broadsword vs. Flower Spear)
   • 斬馬刀對槍 Zhan Ma Dao Dui Qiang (Horse Knife vs. Spear)
   • 大刀對單刀 Da Dao Dui Dan Dao (Big Knife vs. Broadsword)
   • 三節棍 San Jie Gun (Tri-Sectional Staff)
   • 梅花雙刀 Mei Hua Shuang Dao (Plum Flower Double Broadsword)
   • 盤龍棍行槍 Pan Long Gun Xing Qiang (Coiling Dragon Long Staff vs. Spear)
   • 單刀對劈 Dan Dao Dui Pi (Broadsword vs. Broadsword)
   • 九節鞭 Jiu Jie Bian (Nine Section Whip)
   • 短棒對劈 Duan Bang Dui Pi (Short Staff Two Man Set)
   • 單刀對槍 Dan Dao Dui Qiang (Broadsword vs. Spear)
   • 叉腿 Cha Tui (Cross Leg)
   • 梅花雙劍 Mei Hua Shuang Jian (Plum Flower Double Straight Sword)
   • 春秋大刀 Chun Qiu Da Dao (Spring Autumn Big Knife)
   • 三才劍  San Cai Jian (Three Power Straightsword)
   • 奇門劍  Chi Men Jian
   • 穿心劍  Chuan Xin Jian
   • 天罡寶扇  Tian Gang Bao Shan (Fan)
   • 走線飛錘  Zou Xian Fei Chui (Flying Steel Ball)
   • 雙頭槍  Shuang Tou Qiang (Double Head Spear)
   • 梨花雙劍  Li Hua Shuang Jian (Pear Flower Twin Straightsword)
   • 雙環  Shuang Huan (Double Ring)
   • 鋪地錦滾螳雙刀 Pu Di Jin Gun Tang Shuang Dao (Ground Brocade Double Broadsword
   • 雙匕首  Shuang Bi Shou (Double Dagger)
  • 太極拳 Tai Ji Quan
  • 形意拳 Xing Yi Quan
  • 八卦掌 Ba Gua Zhang
  • 摔跤  Shuai Jiao
  • 道家靜坐  Dao Jia Jing Zuo (Tao Meditation)
 • Facebook
 • YouTube